پذيرش بستری و مقررات

مدارك لازم جهت بستري بيمار

  • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش
  • ارائه كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه
  • در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه
  • ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي ترجيحا در زمان پذيرش و يا صدور معرفي نامه در واحد ترخيص

راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری

  • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش
  • ارائه كارت ملي، شناسنامه، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي
  • مراجعه بيمار يا همراه بيمار با در دست داشتن دستور بستري و برگ تأييد مالي به واحد ترخيص جهت تأييديه مالي
  • مراجعه بيمار به بخش پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه (اين امر توسط متصديان پذيرش انجام مي پذيرد)