• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

بيمه های طرف قرارداد

كلينيك فوق تخصصی نوين ديدگان با كليه بيمه های ذكر شده، جهت بستری و سرپایی طرف قرار داد می باشد

بیمه بانک صادرات ایران

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک سپه

بیمه بانک سپه

بیمه بانک مرکزی

بیمه بانک مرکزی

بیمه بانک رفاه کارگران

بیمه بانک رفاه کارگران

بیمه بانک ملت

بیمه بانک ملت

بیمه سلامت

بیمه سلامت

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی