ترخیص بیماران بستری

  • امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
  • تکمیل پرونده در بخش مربوطه
  • ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه توسط منشی بخش ها
  • انتقال پرونده به واحد حسابداري توسط منشی
  • تحویل پرونده به صندوق جهت تسویه حساب
  • تحویل برگ ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار