بيمه های طرف قرارداد

كلينيك فوق تخصصی نوين ديدگان با كليه بيمه های ذكر شده، جهت بستری و سرپایی طرف قرار داد می باشد

بیمه بانک صادرات ایران

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک سپه

بیمه بانک سپه

بیمه بانک مرکزی

بیمه بانک مرکزی

بیمه بانک رفاه کارگران

بیمه بانک رفاه کارگران

بیمه بانک ملت

بیمه بانک ملت

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

بیمه کمک رسان ایران sos

بیمه کمک رسان ایران sos

بیمه ایران

بیمه ایران

بیمه آسیا

بیمه آسیا

بیمه آرمان

بیمه آرمان

بیمه البرز

بیمه البرز

بیمه کار آفرین

بیمه کار آفرین

بیمه ما

بیمه ما

بیمه دانا

بیمه دانا

بیمه دی

بیمه دی

بیمه رازی

بیمه رازی

بیمه تجارت نو

بیمه تجارت نو

بیمه سامان

بیمه سامان

بیمه نوین

بیمه نوین

بیمه معلم

بیمه معلم

بیمه میهن

بیمه میهن

بیمه ملت

بیمه ملت

بیمه کوثر

بیمه کوثر

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی

بیمه شهرسالم شهرداری

بیمه شهرسالم شهرداری

بیمه نهاد ریاست جمهوری

بیمه نهاد ریاست جمهوری

بیمه صدا و سیما

بیمه صدا و سیما

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه سینا

بیمه سینا

بیمه سلامت

بیمه سلامت

خدمات درمانی نیروهای مسلح

خدمات درمانی نیروهای مسلح

بیمه دانشگاه آزاد اسلامی

بیمه دانشگاه آزاد اسلامی

بیمه سرمد

بیمه سرمد