• طهران، شارع شهید بهشتي ، شارع قائممقام فراهاني، زقاق میرزاحسني، المبنی رقم 24

  • Login User
  • 9821-42515

شرکات التأمین المتعاقدة

كلينيك فوق تخصصی نوين ديدگان با كليه بيمه های ذكر شده، جهت بستری و سرپایی طرف قرار داد می باشد

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک سپه

بیمه بانک مرکزی

بیمه بانک رفاه کارگران

بیمه بانک ملت

بیمه تامین اجتماعی

بیمه سلامت