• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

برنامه کلینیک پوست و مو

ردیفايامتاريخپزشکان صبحپزشکان بعد از ظهر
1چهارشنبه1401/09/01دكتر فارسيدكتر فريدني
2پنجشنبه1401/09/02دكتر شايسته مهر_
3شنبه1401/09/04دكتر ساكتدكتر عاطفي
4یکشنبه1401/09/05دكتر صدرزادهدكتر گستري
5دوشنبه1401/09/06دكتر رضاييدكتر اخياني
6سه شنبه1401/09/07دكتر وكيلدكتر نصيري
7چهارشنبه1401/09/08دكتر قادريدكتر مسيبي
8پنجشنبه1401/09/09دكتر شهيدي_
9شنبه1401/09/11دكتر احسانيدكتر عاطفي
10یکشنبه1401/09/12دكتر صادقياندكتر زرانداز
11دوشنبه1401/09/13دكتر شربيانيدكتر اخياني
12سه شنبه1401/09/14دكتر ملك زاددكتر وليخاني
13چهارشنبه1401/09/15دكتر ماندگاردكتر فريدني
14پنجشنبه1401/09/16دكتر میرشمس_
15شنبه1401/09/18دكتر ربانیدكتر عاطفي
16یکشنبه1401/09/19دكتر مسعوديدكتر برزگري
17دوشنبه1401/09/20دكتر نيك زاددكتر اخياني
18سه شنبه1401/09/21دكتر وكيلدكتر حلاجی
19چهارشنبه1401/09/22دكتر موذن زادهدكتر مسيبي
20پنجشنبه1401/09/23دكتر داودي_
21شنبه1401/09/25دكتر نيك نژاددكتر عاطفي
22یکشنبه1401/09/26دكتر صدرزادهدكتر طباطبايي
23دوشنبه1401/09/27دكتر شهسواریدكتر اخياني
24سه شنبه1401/09/28دكتر ملك زاددكتر نصيري
25چهارشنبه1401/09/29دكتر فارسيدكتر فريدني
26پنجشنبه1401/09/30دكتر شايسته مهر_