• تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه ميرزا حسنی، شماره 24

  • ورود کاربران
  • 9821-42515

برنامه کلینیک پوست و مو

ردیفايامتاريخپزشکان صبحپزشکان بعد از ظهر
1دوشنبه1401/08/01دكترشهسواريدكتر اخياني
2سه شنبه1401/08/02دكترملك زاددكتروليخاني
3چهارشنبه1401/08/03دكتر فارسيدكترفريدني
4پنجشنبه1401/08/04دكتر شايسته مهر_
5شنبه1401/08/06 دكتر ساكتدكتر عاطفي
6یکشنبه1401/08/07دكتر مسعوديدكترگستري
7دوشنبه1401/08/08دكتررضاييدكتراخياني
8سه شنبه1401/08/09دكتر وكيلدكتر حلاجي
9چهارشنبه1401/08/10دكتر قادريدكتر مسيبي
10پنجشنبه1401/08/11دكترشهيدي_
11شنبه1401/08/13دكتر احسانيدكتر عاطفي
12یکشنبه1401/08/14دكتر صدرزادهدكترزراندازباقري
13دوشنبه1401/08/15دكتر شربيانيدكتراخياني
14سه شنبه1401/08/16دكتر ملك زاددكتر نصيري
15چهارشنبه1401/08/17دكتر ماندگاردكترفريدني
16پنجشنبه1401/08/18دكتر ميرشمس_
17شنبه1401/08/20دكترربانيدكتر عاطفي
18یکشنبه1401/08/21دكتر صادقياندكتربرزگري
19دوشنبه1401/08/22دكترنيك زاددكتر اخياني
20سه شنبه1401/08/23دكتروكيلدكتر وليخاني
21چهارشنبه1401/08/24دكتر موذن زادهدكتر مسيبي
22پنجشنبه1401/08/25دكتر داودي_
23شنبه1401/08/27دكتر نيك نژاددكتر عاطفي
24یکشنبه1401/08/28دكتر مسعوديدكترطباطبايي
25دوشنبه1401/08/29دكترشهسواريدكتر اخياني
26سه شنبه1401/08/30دكترملك زاددكتر حلاجي