کلینیک فوق تخصصی نوین دیدگان

چشم، پوست، گوش و حلق و بینی

 

 

 

 

 

 

   شماره پرسنلی: {{item.EmployeeCode}} {{item.CompanyUnitName}} نوع استخدام: {{item.EmploymentTypeName}}
   نام و نام خانوادگی: {{item.FullName}} {{item.CalculatedDate}} بخش خدمت:{{item.CompanyPartUnitName}}
حقوق و مزایا مبلغ کسور مبلغ مانده ملاحضات

شماره بیمه: {{item.InsuranceNo}}

شماره پرسنلی: {{item.EmployeeCode}}

شماره حساب: {{item.BankAccountNo}}

جمع درآمد: {{item.TotalAcceptanceRate}} ریال

جمع کسورات: {{item.TotalDeductionInsuranceTaxRate}} ریال

مبلغ اضافه کاری

{{item.ExtraWorkRate}}

مبلغ مالیات

مشمول بیمه

حق بیمه سهم بیمه شده

{{item.TaxRate}}

{{item.RealLiableToInsurance}}

{{item.InsuranceEmployeeRate}}

حقوق ماهانه: {{item.TotalBaseAcceptanceMonthlyRate}} ريال

روزهای کارکرد: {{item.WorkDayNo}} روز

اضافه کاری: {{item.ExtraWorkTime}} ساعت

جمع کل دریافتی ها {{item.TotalAcceptanceRate}} ریال جمع کسورات {{item.TotalDeductionInsuranceTaxRate}} ریال   خالص دریافتی: {{item.SalaryRate}} ریال قابل پرداخت: {{item.SalaryRate}} ریال

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کلینیک نوین دیدگان می باشد.