کلینیک فوق تخصصی نوین دیدگان

چشم، پوست، گوش و حلق و بینی

دكتر جواد شايسته مهر
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر محمدرضا ساعتي
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر ژاله شربياني
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر محمدرضا شهسواري
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر رويا گستري
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر مرتضي عبدالله زاده فهيمي
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر سهيلا صدرزاده
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر ترانه صادقيان
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر معصومه برزگري
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر پرويز طوسي
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر اصغر مسعودي
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر رقيه جبرئيلي
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر فرنوش حيدريان
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر سيد حسن اعتمادزاده
متخصص پوست ، مو و زيبايي
دكتر فرهاد ملك زاد
متخصص پوست ، مو و زيبايي

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کلینیک نوین دیدگان می باشد.