برنامه پزشکان پوست

 

 

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

1

شنبه

1

2

97

دكتر ساكت

-

16

سه شنبه

18

2

97

دكتر وكيل

دكتر حلاجي

2

يكشنبه

2

2

97

دكتر صدرزاده

دكتر برزگري

17

چهارشنبه

19

2

97

دكتر قادري

دكتر عاطفي

3

دوشنبه

3

2

97

دكتر شربياني

دكتر اخياني

18

پنجشنبه

20

2

97

دكتر شهيدي

-

4

سه شنبه

4

2

97

دكتر ملكزاد

دكتر جبرائيلي

19

شنبه

22

4

96

دكتر احساني

-

5

چهارشنبه

5

2

97

دكتر فارسي

دكتر مسيبي

20

يكشنبه

23

2

97

دكتر صدرزاده

دكتر زرانداز باقري

6

پنجشنبه

6

2

97

دكتر داوودي

-

21

دوشنبه

24

2

97

دكتر رضايي

دكتر اخياني

7

شنبه

8

2

97

دكتر احساني

-

22

سه شنبه

25

2

97

دكتر رباني

دكتر نصيري

8

يكشنبه

9

2

97

دكتر مسعودي

دكتر طباطبائي

23

چهارشنبه

26

2

97

دكتر ماندگار

دكتر فريدني

9

دوشنبه

10

2

97

دكتر نيكزاد

دكتر اخياني

24

پنجشنبه

27

2

97

دكتر ميرشمس

-

10

سه شنبه

11

2

97

دكتر نجفيان

دكتر وليخاني

25

شنبه

29

2

97

دكتر ساكت

-

11

چهارشنبه

12

2

97

تعطيل

تعطيل

26

يكشنبه

30

2

97

دكترمسعودي

دكتر برزگري

12

پنجشنبه

13

2

97

دكترشايسته مهر

-

27

دوشنبه

31

2

97

دكتر شربياني

دكتر اخياني

13

شنبه

15

2

97

دكتر ساكت

-

28

 

 

 

 

 

 

14

يكشنبه

16

2

97

دكتر صادقيان

دكتر گستري

29

 

 

 

 

 

 

15

دوشنبه

17

2

97

دكتر شهسواري

دكتراخياني

30