بيمه هاي طرف قرارداد

 

 

(كلينيك فوق تخصصي نوين ديدگان با كليه بيمه هاي ذكر شده، جهت بستري ، پاراكلينيك و لازك طرف قرار داد مي باشد)

 

 

; Top